, December 16th, 2018

One of my favorites to shoot #cateblanchett #manifesto#smashbox 📸

+